ШИНЭ

Үндэсний баялаг

187,500 ₮
Эдийн засагчдын сэтгэлгээ, эдийн засгийн бодлого, улмаар дэлхий дахины чинээлэг байдалд Адам Смитийн бичсэн Үндэсний Баялгийн мөн чанар, учир шалтгааны талаарх судалгаа зохиолоос илүү нөлөөлсөн ном байхгүй.
Зохиогчид: